Het Reglement van de competitie voor De Nederlandse Portretprijs

 

  1. Visie

Stichting De Nederlandse Portretprijs (DNP) toont periodiek een overzicht van de beste portretten van dat jaar. Er worden verschillende prijzen uitgereikt: portretten kunnen meedingen in de categorieën tweedimensionaal (schilderijen en werken op papier), driedimensionaal (beeldhouwwerken), er is een prijs voor jong talent zowel 2D als 3D en er wordt een publieksprijs uitgereikt.

 

  1. Deelname

2.1 De organisatie biedt deelnemers de mogelijkheid tot mededinging naar De Nederlandse Portretprijs (DNP). De competitie is beperkt tot maximaal 3 werken per deelnemer. Het portret moet zijn afgerond na 1 januari 2017. Een werk dat al eerder is ingebracht voor een andere competitie of expositie komt niet in aanmerking voor deelname.

2.2 Deelname staat open voor een ieder (schilders of tekenaars of beeldhouwers), die in Nederland werkzaam of gevestigd is of die de Nederlandse nationaliteit bezit.

2.3 Portretten die worden ingezonden dienen te voldoen aan de criteria die zijn genoemd onder artikel 4 van dit Reglement.

2.4 De deelnemer verstrekt de gevraagde gegevens aan de organisatie. De deelnemer is verantwoordelijk voor de waarheid en juistheid van de verstrekte gegevens. De deelnemer staat ervoor in dat hij gerechtigd is het werk ter deelname aan stichting DNP in te sturen en vermeldt, indien de inzender niet zelf de maker is, tevens de naam van de daadwerkelijke maker van het portret. De organisatie heeft ter zake geen onderzoekplicht.

2.5 Het inschrijfgeld voor de deelnemer is € 30,- per werk. De betaling moet tegelijkertijd met de inschrijving plaats vinden.

 

  1. Deelnameprocedure

3.1  Deelname aan de DNP-competitie is mogelijk op eigen initiatief.

3.2 Door het accorderen van het online inschrijfformulier onderwerpt de deelnemer zich aan de bepalingen in dit Reglement.

3.3 De organisatie toetst of de inschrijvingen voldoen aan de procedurele criteria.

3.4 Elk portret dat niet voldoet aan de in het Reglement genoemde voorwaarden wordt uitgesloten van deelname.

3.5 Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van stichting DNP, leden van het Bestuur, Raad van Toezicht, Commissie van Aanbeveling, Selectiecommissie, Jury, de hoofdsponsor en haar medewerkers. De eerdere prijswinnaars van de DNP zijn uitgesloten bij de eerst volgende competitie.

 

  1. Criteria

4.1 Bij inschrijving moet de deelnemer 18 jaar of ouder zijn.

4.2 Om in aanmerking te komen voor de jong-talentprijs moet de deelnemer 30 jaar of jonger zijn.

4.3 Het ingebrachte werk moet een schilderij, werk op papier, beeldhouwwerk, reliëf of een combinatie hiervan zijn op basis van een zitting of een studie naar het leven: de mens moet het hoofdonderwerp zijn. Portretfoto’s, video’s en films komen niet in aanmerking.

4.4 Het tweedimensionaal werk mag niet groter zijn dan 250 bij 250 cm. Alle werken die hieraan niet voldoen, zullen niet in aanmerking komen voor beoordeling.

4.5 Het driedimensionaal werk mag maximaal 25 kg wegen en 65 cm hoog zijn. Alle werken zwaarder of hoger komen niet in aanmerking voor beoordeling.

  

  1. Beoordelingsprocedure Jury

5.1 De organisatie van stichting DNP benoemt een jury die bestaat uit zeven personen uit het beroepsveld.

5.2 De jury beoordeelt de portretten per categorie eerst digitaal en komt op grond hiervan tot een eerste selectie (longlist). De selectie is anoniem. Elke vorm van signering, vermelding van initialen etc. moet bedekt worden. Zo niet, dan wordt het werk niet in de beoordeling mee genomen. De werken uit deze eerste selectie worden vervolgens tijdens een selectiedag bekeken en beoordeeld. Tijdens deze dag wordt een tweede selectie gemaakt (shortlist). De 50 geselecteerde portretten krijgen een plek in de expositieruimte van Slot Zeist. 
Tijdens een derde beoordeling (‘live’) van de jury worden de prijswinnaars gekozen. De prijswinnaars worden eind oktober 2019 bekendgemaakt.

5.3 De genomineerde portretten nemen deel aan een tentoonstelling. Kunstenaars van wie werk genomineerd is, zullen worden verzocht hun werk beschikbaar te stellen ten behoeve van de prijsuitreiking en de expositie van stichting DNP.

5.4 De Jury kiest uit de genomineerde portretten één winnaar in elke categorie: tweedimensionaal (schilderijen en werken op papier), driedimensionaal (beeldhouwwerken) en jong talent.

5.5 De leden van de Jury nemen besluiten met meerderheid van stemmen. De Jury heeft een voorzitter die verantwoordelijk is voor een objectieve beoordelingsprocedure en het schrijven van een Juryrapport.

5.6 Het Juryrapport is openbaar en wordt als persbericht gepubliceerd op de website van stichting DNP (www.portretprijs.nl).

5.7 De beslissingen van de Jury zijn bindend. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

 

  1. Publicatie en beschikbaar stellen van het portret ten behoeve van de selectieperiode en de expositieperiode

6.1 Nadat een portret is geselecteerd voor de shortlist stemt de deelnemer er mee in, door ondertekening van het deelnameformulier en het bijbehorende expositiecontract, dat de organisatie van stichting DNP het geleverde beeldmateriaal en gegevens over het portret vrijelijk mag gebruiken voor tentoonstellingen, verveelvoudigen voor publiciteit en andere communicatieuitingen uitsluitend ten behoeve van publicaties over de Nederlandse Portretprijs.

6.2 Over publicatie van het werk wordt vooraf geen ruggespraak gehouden.

6.3 De deelnemer staat ervoor in dat hij gerechtigd is de toestemming als bedoeld in artikel 6.1 te geven en vrijwaart stichting DNP voor alle aanspraken van derden ter zake van het openbaar maken van het ingezonden materiaal.

6.4 Alle deelnemers ontvangen nader bericht over het tijdstip en de plaats van aanlevering van het werk.

 

  1. Aansprakelijkheid, verzekering

7.1 De deelnemer aan de Nederlandse Potretprijs competitie staat ervoor in dat hij met het deelnemende portret geen inbreuk maakt op enig recht van derden; noch medewerkers van de Stichting, noch leden van de Jury aanvaarden enige aansprakelijkheid in deze. De deelnemer vrijwaart de Stichting, haar medewerkers en de Jury voor aanspraken van derden ter zake.

7.2 Zo spoedig mogelijk na aflevering wordt het portret door de deelnemer (of een door de deelnemer daartoe bevoegd persoon) en de organisator tezamen gecontroleerd. Eventuele beschadigingen worden aangetekend.

7.3 De organisatie van stichting DNP is niet aansprakelijk voor schade aan het portret welke ontstaan is als gevolg van verborgen gebreken en constructiefouten, noch voor schade die aantoonbaar te wijten is aan de kunstenaar.

7.4 Het afgeleverde portret wordt verzekerd door de organisatie van stichting DNP voor de periode van het afleveren tot het einde van de expositie. Wanneer de deelnemer, zonder uitdrukkelijke schriftelijke notitie, het werk niet voor de uiterste ophaaldatum ophaalt, vervalt het recht om schade te verhalen op de verzekering van stichting DNP.

7.5 De verzekeringsvoorwaarden en het document van overdracht moeten per paraaf worden ondertekend tijdens het moment van aflevering van het portret op een nader te bepalen locatie.

7.6 Buiten de verzekeringsvoorwaarden aanvaardt stichting DNP geen aansprakelijkheid. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het transport en het tijdig afleveren van het portret.

7.7 Het ingestuurde portret dient overeen te komen met de aan de organisatie verstrekte gegevens.

 

  1. Vervoer

8.1 Bij aanvang en na afloop van de expositieperiode draagt de deelnemer de kosten en de verantwoordelijkheid voor het vervoer en de verpakking van het portret van en naar een locatie. Dit omvat mede een eventuele transportverzekering naar deze locatie.

8.2 Tevens dient de deelnemer het portret te voorzien van een verpakking waarin het portret bij normaal transport per vrachtauto, boot en vliegtuig vervoerd kan worden zonder dat het portret door dit transport beschadigd kan raken. De deelnemer dient zorg te dragen voor een duurzame verpakking die hergebruikt kan worden voor retourtransport en eventueel transport naar een andere locatie gedurende de periode zoals vermeldt in artikel 7.4.

8.3 De deelnemer dient de verpakking van het portret aan de buitenzijde te voorzien van zijn naam, titel en, indien nodig, van instructies voor het uit- of inpakken.

8.4 Stichting DNP is niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade aan het portret als gevolg van ondeugdelijke verpakking. Eventuele schade komt voor rekening van de deelnemer.

 

  1. Slotbepaling

9.1 De DNP draagt een bruto prijs over. Eventuele fiscale gevolgen zijn voor rekening van de deelnemer.

9.2 Van de genomineerden voor de prijzen wordt verwacht dat ze de openingsceremonie, de persbezichtiging alsmede andere activiteiten aangaande de DNP-prijsuitreiking bijwonen. Alle exposerende kunstenaars zullen worden uitgenodigd voor de voorbezichtiging. Genomineerde werken voor de tentoonstelling kunnen niet voor en/of tijdens de expositie weggehaald worden.

9.3 Het auteursrecht op alle door stichting DNP tentoongestelde werken zal eigendom van de kunstenaar blijven. Echter een voorwaarde voor deelname is dat stichting DNP het recht heeft op vrije reproductie van alle tentoongestelde werken voor publiciteit, educatie, referentie en alle uitgezonden en digitale doeleinden in verband met de Nederlandse Portretprijs. Niet voor oneigenlijke doeleinden als ansichtkaarten, prenten, affiches en andere producten.

9.4 De processen van de competitie kunnen worden gefilmd en geproduceerd; met deelname aan de competitie geeft de kunstenaar toestemming het portret op te nemen in een dergelijke film of andere publicatie.

9.5 De DNP tentoonstelling is geen verkooptentoonstelling.

9.6 Bij opdrachten voortvloeiend uit de DNP tentoonstelling zal geen commissie door DNP gevraagd worden.

9.7 In overeenstemming met de wet op gegevensbescherming 2018 zal stichting DNP met de op het aanmeldingsformulier verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig omgaan. Deze zullen alleen gebruikt worden in het proces van het beheer van de Nederlandse Portretprijs en zullen niet worden overgedragen aan derden. Aan het einde van de tentoonstelling zullen deze gegevens worden bewaard voor doeleinden van historisch onderzoek in het archief van de stichting.

9.8 In zaken waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de organisatie van stichting DNP.

Nieuwsbrief

Ontvang maandelijks de online nieuwsbrief over de Nederlandse portretkunst.

* Verplicht veld

Steun ons

Draagt u de Nederlandse portretkunst ook een warm hart toe? Graag nodigen we u uit met een donatie onze projecten te ondersteunen. Kleine bedragen zijn ook van harte welkom. Wanneer u ons steunt door middel van een schenkingsovereenkomst, kunt u tot de helft van uw bijdrage terugkrijgen van de Belastingdienst. Klik voor meer informatie op de knop hieronder.

Word donateur

Top