FAQ

Wie kan meedoen aan de competitie?

Deelname staat open voor een ieder (schilders of tekenaars of beeldhouwers), die in Nederland werkzaam of gevestigd is of die de Nederlandse nationaliteit bezit. Bij inschrijving moet de deelnemer 18 jaar of ouder zijn. Om in aanmerking te komen voor de jong talent prijs moet de deelnemer 30 jaar of jonger zijn.

Hoe werkt de selectieprocedure voor de competitie?

Het ingebrachte werk wordt anoniem beoordeeld en er kunnen maximaal 3 werken worden ingebracht. De organisatie van stichting DNP benoemt een Selectiecommissie die bestaat uit tenminste zeven personen uit het beroepsveld. De Selectiecommissie beoordeelt de portretten eerst digitaal en komt op grond hiervan tot een eerste selectie (longlist). De werken uit deze eerste selectie worden vervolgens tijdens een selectiedag bekeken en beoordeeld. Tijdens deze dag wordt een tweede selectie gemaakt (shortlist). De selectie van deze portretten wordt vervolgens beoordeeld door de Jury teneinde de prijswinnaars vast te stellen. De geselecteerde portretten nemen deel aan een tentoonstelling. Kunstenaars die geselecteerd zijn tot de shortlist zullen worden verzocht hun werk beschikbaar te stellen ten behoeve van de prijsuitreiking en de expositie van stichting DNP.

Zijn er voorwaarden aan het werk wat ingebracht wordt?

Het ingebrachte werk moet een schilderij, werk op papier, beeldhouwwerk, reliëf of een combinatie hiervan zijn op basis van een zitting of een studie naar het leven: de mens moet het hoofdonderwerp zijn. Portretfoto’s, video’s en films komen niet in aanmerking Het tweedimensionaal werk mag niet groter zijn dan 250 bij 250 cm. Alle werken die hieraan niet voldoen zullen niet in aanmerking komen voor beoordeling. Het driedimensionaal werk mag maximaal 25 kg en 65 cm hoog zijn. Alle werken zwaarder of hoger komen niet in aanmerking voor beoordeling.

Wat zijn de kosten?

Wij willen de inschrijfkosten zo laag mogelijk houden. Het bedrag wordt niet hoger dan € 30 per ingebracht werk.

Hoe wordt er beoordeeld?

De organisatie benoemt een Jury die bestaat uit ten minste vijf personen. Deze Jury kiest uit de door de Selectiecommissies per categorie voorgedragen genomineerde portretten één winnaar in elke categorie: tweedimensionaal (schilderijen en werken op papier), driedimensionaal (beeldhouwwerken) en jong talent.

Is het werk verzekerd?

Het afgeleverde portret wordt verzekerd door de organisatie van stichting DNP voor de periode van het afleveren tot het einde van de expositie. Wanneer de deelnemer, zonder uitdrukkelijke schriftelijke notitie, het werk niet voor de uiterste ophaaldatum ophaalt, vervalt het recht om schade te verhalen op de verzekering van stichting DNP.

Is de DNP aansprakelijk voor schade?

De organisatie van stichting DNP is niet aansprakelijk voor schade aan het portret die ontstaan is als gevolg van verborgen gebreken en constructiefouten, noch voor schade die aantoonbaar te wijten is aan de deelnemer.

Gebruik fotografie

We gebruiken de term "naar het leven", Hiermee bedoelen wij dat je de geportretteerde in levende lijve moet hebben aanschouwd. Je mag gebruik maken van fotografie, maar wel zodanig dat jij de foto gemaakt hebt van de geportretteerde.